Stanovy občianskeho združenia

 

Slovensko – ruská spoločnosť

 

 

Čl. I

Základné ustanovenia

 

1)    Názov občianskeho združenia je: Slovensko – ruská spoločnosť, alebo v skratke: SRS, (ďalej len "združenie").

2)    Sídlo občianskeho združenia je: Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava

3)    Občianske združenie Slovensko - ruská spoločnosť je právnická osoba založená v zmysle zákona 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

 

 

Článok II

Ciele a činnosť združenia

 

Cieľom združenia je podpora a rozvoj slovensko – ruských priateľských vzťahov v oblasti kultúry, vedy, ekonomiky, športu, spoločenských stykov.

Združenie napomáha rozvoju uvedených vzťahov najmä :

-       podporou publikácie odborných, vedeckých a umeleckých textov,

-       podporou vzdelávania, podporou ochrany kultúrnych hodnôt,

-       podporou spoločenských akcií,

-       vytváraním alebo registráciou záujmových klubov.

Združenie sa nevyjadruje ku otázkam vnútornej a vonkajšej politiky Ruskej Federácie.

 

 

Článok III

Členstvo v združení

 

1)    Členom združenia sa môže stať fyzická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.

4)    Členstvo v združení vzniká na základe písomne podanej prihlášky.

5)    Členstvo v združení zaniká:

a)vystúpením zo združenia (a to dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení správnej rade);

b)vylúčením pri závažnom porušení povinnosti člena združenia vyplývajúcich so stanov združenia. O vylúčení člena združenia rozhoduje správna rada, proti rozhodnutiu správnej rady o vylúčení sa môže dotknutý člen odvolať na valné zhromaždenie.

 

 

Článok IV

Práva a povinnosti členov

 

1. Člen združenia ma právo:

a) aktívne sa podieľať na činnosti združenia v súlade s celkovou koncepciou a zámermi združenia a v súlade so stanovami, napomáhať realizácii prijatých rozhodnutí valného zhromaždenia a správnej rady; 

b) zúčastniť sa na podujatiach a akciách organizovaných združením;

c) zúčastniť sa schôdze valného zhromaždenia, podávať na ňom návrhy a hlasovať o podaných návrhoch;

d) voliť a byť volený do orgánov združenia;

e) obracať sa na orgány združenia so svojimi podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko;

f) byť informovaný o činnosti združenia,  o rozhodnutiach orgánov a o všetkých jeho podujatiach.

2. Povinnosti člena združenia:

a) zaplatiť člensky príspevok na príslušný rok prípadne mimoriadny príspevok, ak o členskom príspevku rozhodne valné zhromaždenie;

b) dodržiavať stanovy združenia a rešpektovať rozhodnutia orgánov združenia pokiaľ sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi;

c) zapájať sa do činnosti združenia, hájiť jeho záujmy a dobre meno;

d) svojim aktívnym konaním podľa svojich schopnosti a možnosti pomáhať orgánom združenia.

3. Člen združenia, ktorý považuje rozhodnutie niektorého z orgánu združenia za nezákonné alebo odporujúce týmto stanovám a proti ktorému nemožno už v zmysle týchto stanov podať opravný prostriedok je oprávnený požiadať v zmysle § 15 zákona 83/1990 Zb., príslušný okresný súd o jeho preskúmanie, takýto návrh je potrebné dať do 30 dní odkedy sa o ňom dozvedel, najneskôr však do 6 mesiacov.

 

 

Článok V

Orgány

 

Orgánmi združenia sú:

a)valné zhromaždenie

b)predseda Slovensko – ruskej spoločnosti (ďalej len "predseda")

c)  správna rada

d)revízor

 

 

Článok VI

Valné zhromaždenie

 

1)    Najvyšším orgánom združenia je valné zhromaždenie.

2)    Právo zúčastniť sa valného zhromaždenia majú všetci členovia združenia. Valného zhromaždenia sa zúčastňuje aj revízor, ale bez hlasovacieho práva.

3)    Valné zhromaždenie zvoláva správna rada. Schôdzu vedie poverený člen správnej rady, alebo člen poverený valným zhromaždením.

4)    Valné zhromaždenie sa schádza najmenej raz za kalendárny rok.

5)    Členovia sa zúčastňujú na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení splnomocnencom na základe písomného splnomocnenia. Splnomocnencom môže byť len člen združenia.

6)    Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné pri účasti nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov. Ak 40 minút po začiatku valného zhromaždenia nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov, rozhodujú prítomní členovia.

7)  Valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných členov, ak

      stanovy neurčujú inak. Na rozhodnutie podľa čl. VI bodu 8 písm. a/, b/ a čl. XI je

      potrebný súhlas 2/3 všetkých prítomných členov. Aby valné zhromaždenie mohlo

      rozhodovať o veciach podľa čl. VI bod 8 písm. a/, b/ návrh musí byť doručený

    Správnej rade  najmenej týždeň pred hlasovaním.

8) Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

a)schvaľovať stanovy združenia, ich zmeny a doplnky;

b)voliť a odvolávať predsedu;

c)  voliť a odvolávať členov správnej rady;

d)voliť a odvolávať revízora;

e)zaujímať stanovisko ku správe kontrolóra o hospodárení revízora;

f)   hodnotiť činnosť združenia a schvaľovať program ďalšej činnosti;

g)rozhodnúť o zániku alebo zlúčení združenia s iným združením

h)rozhodovať o ďalších otázkach, ktoré si vyhradí.

 

 

 

Článok VII

Predseda

 

  1. Valné zhromaždenie môže zvoliť predsedu združenia. Predseda je orgánom združenia, ktorý reprezentuje združenie navonok.
  2. Predsedu volí a odvoláva Valné zhromaždenie na návrh Správnej rady
  3. Funkčné obdobie predsedu sú 3 roky
  4. Funkcia predsedu zaniká :

a.    Uplynutím funkčného obdobia;

b.    Vzdaním sa funkcie (a to dňom písomného doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie Správnej rade);

c.    Smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho

d.    Stratou alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony;

e.    Právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo trestný čin súvisiaci s činnosťou združenia;

f.     Odvolaním

  1. Predseda koná samostatne. Na jednotlivé úkony môže písomne splnomocniť člena Správnej rady.

 

 

 

Článok VIII

Správna rada

 

1)    Správna rada je výkonným kolektívnym orgánom združenia, ktorý napomáha členom združenia pri uskutočňovaní cieľov združenia. V prípade, že Valné zhromaždenie nezvolí predsedu združenia, alebo jeho funkcia zanikne, správna rada reprezentuje združenie navonok.

2)    Správna rada má päť členov.

3)    Členov správnej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie na obdobie 3 rokov.

4)    Správna rada je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov správnej rady. Správna rada rozhoduje prostou väčšinou svojich hlasov.

5)    Ak je zvolený predseda združenia, tento je zároveň členom a predsedom správnej rady.

6)    Správna rada môže jedného svojho člena vymenovať do funkcie výkonného tajomníka. Výkonný tajomník napomáha členom správnej rady pri výkone ich funkcie.

7)    Správna rada rozhoduje o základných otázkach združenia, ktoré nie sú vyhradené valnému zhromaždeniu, najmä:

a)     schvaľuje rozpočet, ročnú účtovnú závierku a správu o hospodárení, za tým účelom si môže vyžiadať podklady od revízora;

b)     vypracúva a predkladá valnému zhromaždeniu plán činnosti a výročnú správu združenia;

c)      navrhuje zmeny v stanovách združenia, ktoré predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie;

d)     rozhoduje o ďalších otázkach, ktoré nepatria valnému zhromaždeniu.

8)    Do zvolenia správnej rady vykonáva jej funkcie prípravný výbor.

 

 

Článok IX

Revízor

 

1)    Revízor je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.

2)    Funkcia revízora je nezlučiteľná s členstvom v ostatných orgánoch združenia.

3)    Revízora volí a odvoláva valné zhromaždenie.

4)    Revízor ma právo na odmenu a na náhradu výdavkov, ktoré mu pri výkone tejto funkcie vznikli.

5)    Revízor:

a)spolupracuje so správnou radou pri vypracovaní ročného rozpočtu združenia;

b)preskúmava a kontroluje ročnú účtovnú uzávierku a výročnú správu o hospodárení a svoje vyjadrenia k nim predkladá správnej rade a valnému zhromaždeniu;

c)  kontroluje vedenie účtovných kníh a iných dokladov, ktoré sa týkajú činnosti správnej rady a celkové hospodárenie združenia najmenej raz ročne;

d)zúčastňuje sa na schôdzi valného zhromaždenia;

e)má právo zúčastniť sa na schôdzach správnej rady s hlasom poradným;

f)   upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie. Podáva správu o výsledkoch svojej činnosti správnej rade a valnému zhromaždeniu a navrhuje vykonanie príslušných opatrení;

g)je oprávnený navrhnúť zvolanie mimoriadneho zasadnutia správnej rady, aj je to pre združenie nevyhnutne potrebné.

 

 

Článok X

Zásady hospodárenia

Majetok, výnosy, príjmy združenia

 

1)    Majetkom združenia sú hnuteľné a nehnuteľné veci, príjmy a výnosy z majetku združenia, ako aj práva a pohľadávky a iné peňažne oceniteľné hodnoty.

2)    Príjmami a výnosmi združenia sú najmä:

a)členské príspevky a mimoriadne príspevky,

b)dotácie, granty, dary a príspevky od tuzemských i zahraničných fyzických a právnických osôb,

c)  dedičské odkazy,

d)príjmy z prenájmu majetku združenia,

e)úroky z peňažných vkladov v bankách,

f)   výnosy z cenných papierov,

g)výnosy z verejných zbierok a iných dobročinných akcií tak na území SR ako i RF,

h)výnosy  z rôznych ďalších činností ako napr. organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových podujatí.

3)    Finančné prostriedky združenia budú vedené na účte zriadenom v eurách (Eur). Združenie si môže v súlade s právnymi predpismi zriadiť účty aj v iných zahraničných menách.

4)    Hospodárenie združenia sa realizuje podľa schváleného rozpočtu.

 

 

Článok XI

Zánik združenia

 

            Združenie môže zaniknúť rozhodnutím valného zhromaždenia o zániku združenia alebo zlúčenia s iným združením, prijatým dvojtretinovou väčšinou členov združenia (článok VI ods. 7 Stanov). Združenie zanikne taktiež právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prijatým na základe §12 zákona č. 83/1990 Zb. o zrušení združenia.

 

 

 

Článok XII

Záverečné a prechodné ustanovenia

 

1)    Tieto stanovy môžu byť menené iba písomnou formou na základe rozhodnutia valného zhromaždenia na návrh správnej rady. Každá jeho zmena musí byť zaznačená v registri vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo). Zmenu stanov vo dvoch vyhotoveniach oznámi ministerstvu správna rada do 15 dní od ich schválenia.

2)    V ostatných tu neupravený otázkach sa združenie riadi zákonom č. 83/1990 Zb. v platnom znení a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3)    Ustanovujúcu schôdzu valného zhromaždenia zvolá prípravný výbor do 60 dní od registrácie združenia na ministerstve. Do zvolenia predsedajúceho schôdze valného zhromaždenia ju bude viesť poverený člen prípravného výboru. Na ustanovujúcej schôdzi sa zvolí predseda, správna rada a revízor.

4)    Do zvolania ustanovujúcej schôdze valného zhromaždenia prijíma členov združenia prípravný výbor.

 

 

 

 

V Bratislave dňa 2.3. 2016

 

Za správnosť: JUDr. Ján Čarnogurský