04.8.2012 10:55:06

Zvolanie Valného zhromaždenia 2011

Správna rada Slovensko-ruskej spoločnosti zvoláva Valné zhromaždenie na

štvrtok 27. januára 2011 o 15:00 hod.
v budove Paneurópskej vysokej školy Bratislava, Tomášikova ul. 20

s nasledovným programom:

1. správa o činnosti Spoločnosti v r . 2010,
2. správa revízora Spoločnosti o hospodárení v r. 2010,
3. diskusia,
4. plán činnosti v r. 2011,
5. záver.


Vyzývame členov Spoločnosti, aby sa podľa svojich časových možností zúčastnili Valného zhromaždenia.


V Bratislave, dňa 17. 1. 2011.


Správna rada SRS