23.1.2017 21:07:48

Valné zhromaždenie Slovensko - ruskej spoločnosti

 

podľa Stanov Slovensko - ruskej spoločnosti , článok VI , zvolávame

 Valné zhromaždenie  Slovensko - ruskej spoločnosti

štvrtok 26. 1. 2017, o 15.00 hod.

 

v budove Paneurópskej vysokej školy, Tomášikova ul. 20, Bratislava

 

Program :

           1. Otvorenie

            2. Správa predsedu SRS o činnosti za rok 2016

           3. Správa revízora o hospodárení v roku 2016

           4. Diskusia

           5. Návrh na úpravu Stanov SRS , článok II - Ciele a činnosť združenia –    

              rozšírenie činnosti SRS aj na ďalšie krajiny Spoločenstva nezávislých štátov

           6. Voľba predsedu SRS

           7. Voľba Správnej rady SRS

           8. Diskusia o činnosti na nasledujúce obdobie

           9.Ukončenie

                               

S pozdravom

JUDr. Ján Čarnogurský, predseda Slovensko – ruskej spoločnosti