10.2.2020 19:34:20

Priebeh Valného zhromaždenia Slovensko-ruskej spoločnosti v roku 2020


30. januára sa v areáli Paneurópskej vysokej školy uskutočnilo ďalšie Valné zhromaždenie Slovensko-ruskej spoločnosti. Predseda nášho občianskeho združenia JUDr. Ján Čarnogurský súhrnou správou zhodnotil naše aktivity v uplynulom roku a anticipoval pole našej pôsobnosti v tom súčasnom. Zasadania sa zúčastnili aj dvaja predstavitelia Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku: Karl Tichaze (Radca - vyslanec) a Alexej Kulagin (tlačový atašé), ako aj riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave, Inna Kuznetsova.


 

Valné zhromaždenie pozostávalo zo siedmych bodov:


I. Otvorenie schôdze


II. Správa predsedu


III. Správa hospodára


IV. Diskusia


V. Návrh na úpravu stanov


VI. Voľby nového predsedu a členov Správnej rady


VII. Záver a ukončenie Valného zhromaždenia


 


I. Predseda Slovensko-ruskej spoločnosti (ďalej len SRS) po otvorení schôdze prečítal svoju správu, v ktorej osobitne vyzdvihol celoslovenské aktivity členov SRS, aktivity z činností jednotlivých klubov Arbat na Slovensku a ostatné aktivity týkajúce sa najmä kultúrnej oblasti. Najprv však oboznámil zúčastnených s nasledujúcimi štatistikami: K 31.12.2019 máme evidovaných 13 klubov. Dva kluby sa od nás oddelili: Liptovský Mikuláš a Spišská Nová Ves. S bývalými členmi však zachovávame priateľské vzťahy a radi budeme v budúcnosti participovať na spoločných aktivitách. V priebehu roku 2019 nám naopak pribudli dva kluby - Banská Bystrica a Žiar nad Hronom. Celkovo nám počas predošlého roku pribudlo 32 členov, čo znamená, že k 31.12.2019 máme zaregistrovaných rekordných 865 členov.

 

II. Správa predsedu o jednotlivých činnostiach SRS a klubov Arbat v roku 2019 vyzerala takto:

1. Celoslovenské aktivity členov SRS:

a) Spoluorganizovanie a účasť na protestných zhromaždeniach proti základniam NATO na území Slovenskej republiky. V minulom roku sme uskutočnili 3 zhromaždenia tohto typu. Účasť sme mali aj na zhromaždeniach organizovaných inými subjektmi.

b) Organizácia a účasť na slávnosti pripomenutia si histórie slovenskej štátnosti na pohorí Mátra v Maďarsku.

c) Účasť na oslavách 75. výročia SNP a vzdanie vďaky aj sovietskej armáde.

d) Angažovanie sa (v prípade ponuky) v odkúpení pomníka maršala Koneva a jeho prenos z Prahy na Slovensko.

e) Prostredníctvom webovej stránky SRS sme prinášali informácie z kultúrneho života ruského ľudu a Ruskej federácie celkovo.

2. Činnosť klubov Arbat na Slovensku:

Členovia SRS, ktorí majú záujem o stretávanie sa a vyvíjanie nadväzujúcich aktivít, majú možnosť realizácie tohto priania v kluboch Arbat.

Kluby Arbat vykonávajú aktivity podľa svojich možností. V roku 2019 bola ich činnosť sústredená najmä na:

a) Stretávanie sa a besedy členov s odborníkmi, lektormi, ako aj vzájomné diskusie.

b) Účasť členov na konferenciách s medzinárodnou účasťou, ktoré sú zamerané na významné udalosti.

c) Účasť na pietnych spomienkových aktoch.

d) Podielanie sa na reštaurovaní a údržbe vojenských pomníkov a pamiatok.

3. Aktivity členov v kultúrnej oblasti:

a) Premietanie ruských filmov a účasť na výstavách.

b) Prezentácia pamiatky padlého vojaka z Trenčína počas pochodu Nesmrteľného pluku 9.5.2019.

c) Propagácia svojej činnosti v rámci svojich miest.

d) Propagácia na svojich vlastných webových stránkach, ako aj na webovej stránke SRS.

e) Participovanie na akciách organizovaných Veľvyslanectvom RF na Slovensku.

Dôvetok: Slovensko-ruská spoločnosť, ako aj jednotlivé kluby Arbat oceňujú účasť zástupcov Veľvyslanectva RF na našich akciách a taktiež spoluprácu s organizáciami: Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Matica Slovenská, Občianske združenie Ruslana, Bulharský kultúrny spolok, Mestské zastupiteľstvá.

 

III. Nasledovala správa hospodára Mariána Kandríka, ktorý ozrejmil s akými skromnými finančnými prostriedkami SRS pracuje. V diskusii preto z pléna padol návrh, aby bolo možné SRS podporiť dobrovoľnými členskými príspevkami. S touto iniciatívou prísediaci unisono súhlasili.

 

IV. Diskusia: Celkovo vystúpilo 17 rečníkov, niektorí aj opakovane. Vzhľadom na vysoký počet diskutujúcich, nebudeme citovať z ich príhovorov. Každého z našich členov si vážime rovnako, preto nebudeme nikoho zvýhodňovať. Z jednotlivých návrhov do budúcnosti spomenieme problematiku vytvorenia emblému SRS. Vzhľadom na to, že nášmu občianskemu združeniu chýba vizuálne poznávacie znamenie, budeme s tým musieť niečo spraviť. Celkovo prebiehala diskusia vo veľmi priateľskom a inšpiratívnom duchu a besedujúci sa v závere dišputy zhodli s predsedom Čarnogurským, že Slovensko-ruská spoločnosť napreduje a hlavne dodržuje kurz, ktorý si stanovila - všemožne podporovať kultúrny dialóg a komplexný rozvoj vzťahov medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou.


Valné zhromaždenie sa po diskusii zhodlo na návrhu činnosti na rok 2020:

1. Naďalej rozširovať počty klubov Arbat - zvlášť v mestách, kde už občania prejavili záujem o ich založenie: Trnava, Nitra, Žilina, Pezinok, Michalovce.

2. Všestranne podporovať činnosť doterajších klubov, aktívne s nimi komunikovať a organizačne im pomáhať.

3. Naďalej vyvíjať iniciatívu pre premiestnenie pomníka maršala Koneva na Slovensko.

4. Podieľať sa na aktivitách 75. výročia ukončenia 2. svetovej vojny.

5. Zabezpečiť účasť na vlasteneckej oslave v pohorí Matra.

6. Zúčastniť sa osláv 76. výročia SNP v Bánskej Bystrici.

7. Organizácia, prípadne participovanie na protestných zhromaždeniach a manifestáciach.

8. Naďalej a v oveľa väčšej miere propagovať ruskú kultúru na svojej webovej stránke.

 

V. Návrh na úpravu stanov SRS (obsahuje dve zmeny):

Článok I. - Základné ustanovenia

bod 2 - sídlo nášho občianskeho združenia je po novom: Grosslingova 6-8, 811 09, Bratislava

Vzhľadom na fakt, že sa náš predseda presťahoval zo svojej pôvodnej kancelárie na inú adresu, sídlo SRS sa mení (pozri riadok vyššie), čo bude po novom ukotvené v našich stanovách.

Článok VIII. - Správna rada:

doplniť: bod 6, písm. a/:

Správna rada môže jednohlasne poskytnúť čestné členstvo v SRS a vytvoriť čestné funkcie i rozhodovať o ich udelení. Čestný člen správnej rady sa môže zúčastňovať pri rokovaní, avšak nemá hlasovacie právo.

 

VI. Voľby predsedu a do Správnej rady prebehli takto: Predsedom bol opätovne zvolený Ján Čarnogurský. Žiadny protikandidát sa o zvolenie neprihlásil. Ako poznamenal člen Správnej rady Branislav Fábry, Slovensko-ruská spoločnosť je Čarnogurského duchovným a ideovým "dieťaťom" a styky s priateľmi v Ruskej federácii, ktoré súčasný predseda má, sú neoceniteľným prínosom do agendy nášho občianskeho združenia. Za členov do Správnej rady boli opätovne zvolení (v abecednom poradí, tituly vynechávame): Natália Dostovalová z Košíc, Branislav Fábry z Bratislavy a František Kavuľák z Trenčína. Za nových členov do Správnej rady boli zvolení: Marián Kandrík z Bratislavy a Viera Nociarová zo Zvolena. Hlasovanie prebehlo demokraticky a anonymne.

 

VII. Po zverejnení výsledkov volieb do Správnej rady predseda SRS vyhlásil koniec zasadania a na záver schôdze zaželal všetkým členom nášho občianskeho združenia úspešný rok ako v osobnom živote, tak aj v súvislosti so zveľadovaním slovensko-ruských vzťahov.

 

 

 

redakcia