18.1.2017 18:00:38

Pozvánka na Valné zhromaždenie Slovensko-ruskej spoločnosti

 

 

Pozvánka 

 

podľa Stanov Slovensko - ruskej spoločnosti , článok VI , zvolávame

 

Valné zhromaždenie  Slovensko - ruskej spoločnosti

 

štvrtok 26.1. 2017, o 15.00 hod.

______________________________

 

v budove Paneurópskej vysokej školy, Tomášikova ul. 20, Bratislava

 

Program :

          1. Otvorenie   

          2. Správa predsedu SRS o činnosti za rok 2016

          3. Správa revízora o hospodárení v roku 2016

          4. Diskusia

          5. Návrh na úpravu Stanov SRS , článok II - Ciele a činnosť združenia –

rozšírenie činnosti SRS aj na ďalšie krajiny Spoločenstva nezávislých štátov

          6. Voľba predsedu SRS

          7. Voľba Správnej rady SRS

          8. Diskusia o činnosti na nasledujúce obdobie

          9.Ukončenie                                   

S pozdravom

JUDr. Ján Čarnogurský, predseda Slovensko – ruskej spoločnosti