01.2.2017 20:16:57

Otvorený list podpredsedovi vlády SR a ministrovi vnútra SR JUDr. Robertovi Kaliňákovi od hovorcu Stálej konferencie radikálnej ľavice Ing. Juraja Janošovského

Vážený pán minister,

nasledovný text je, s ohľadom na široký okruh ľudí, ktorých sa problém dotýka, verejným listom.

Vážený pán minister,

na webových stránkach Vášho ministerstva je  definícia ľavicového extrémizmu (www.minv.sk/?a-z-index&sprava=lavicovy-extremizmus). Ako občan sa nechcem  vystaviť riziku trestného stíhania, ktoré – od 1.1.2017 – nariaďuje Národná rada Slovenskej republiky. Keďže trestný čin extrémizmu naviac je, na základe návrhu JUDr. Žitňanskej, na rozdiel od úkladnej vraždy, nepremlčateľný, dovolím si Vás ( alebo Vami povereného zástupcu) požiadať o vysvetlenie niektorých nejasností definície „ľavicového extrémizmu“. Dúfam, že mi tieto informácie poskytnete, keďže, podľa vládneho návrhu by posudzovali moju vinu na „špeciálnom“ (inkvizičnom) súde s použitím Vašej definície. V prípade obvinenia štátnym prokurátorom – ako vopred vinný – musím preukazovať svoju nevinu – teda, že som neporušil Vami určené hranice pre moje názory a postoje, nečítal som zakázané knihy či nepublikoval nepovolené myšlienky.  Je to nevyhnutné o to viac, že „špeciálni“ sudcovia, budú zrejme osobitnými výhodami ( tzv. vládnou korupciou ) motivovaní vynášať „vládou“ očakávané rozsudky. 

 Uvádzate vo Vašej definícii ľavicového extrémizmu, citujem: Ľavicový extrémizmus ... sympatizuje s historickým komunizmom a anarchizmom.“

Mohli by ste ma informovať, v ktorej krajine a kedy bol komunizmus? A – nedajbože – ktoré moje sympatie by sa mohli trestne stíhať? Zaujímajú ma tiež, či nesmiem o komunizme rozprávať, písať a či musím všetky knihy, kde sa o komunistických ( prípadne anarchistických) ideáloch hovorí spáliť, alebo stačí ich odovzdať ( ako je to v prípade strelných zbraní) na Vašom ministerstve alebo najbližšej úradovni Policajného zboru SR?

Ďalej uvádzate: Prívrženci... Pokúšajú sa o absolútnu rovnosť v spoločnosti “ 

Prosím o vysvetlenie, akú poznáte inú – okrem absolútnej- rovnosť. Žijem v presvedčení, že rovnosť buď je, alebo nie je. Bez Vášho vysvetlenia chápem ten problém, ako problém tehotnosti- buď je žena tehotná, alebo nie je. (Zatiaľ si nemyslím, že ak zje sardinku nie je absolútne, ale iba čiastočne tehotná.) Rovnako tak, v matematickej logike ( ak by ste filozofickú logiku považovali za vágnu) sa buď dve strany rovnice rovnajú alebo nerovnajú. Ako by mala vyzerať, podľa rozhodnutia Vášho ministerstva, iná, ako absolútna rovnosť? 

Podľa Vašej definície: „( Ľavicový extrémizmus) ... presadzuje myšlienky tzv. „slobodného“ jednotlivca.“

Doteraz som sa domnieval, že ľavicovým politickým programom je sociálny humanizmus - koncept, ktorý vníma civilizáciu, ako spoločenstvo ľudí, spojených a organizovaných v spoločnom záujme jednotlivcov o tvorivý, spravodlivý, humanistickými hodnotami definovaný, pokrok. Slobodný jednotlivec ( bez obmedzení civilizáciou, či spoločnými potrebami a záujmami), je – podľa všeobecnej mienky - liberálnou doktrínou. Chcem sa Vás spýtať, kedy sa snaha po oslobodení človeka od nespravodlivosti a jeho zápas za politickú a ekonomickú slobodu stáva „extrémizmom“?   

Zhrnutím Vašej definície je – citujem: Typickým znakom ľavicového extrémizmu je rozširovanie princípu rovnosti na všetky oblasti života a pre všetkých ľudí. Zdôrazňovaním elementárnej ľudskej rovnosti sa síce zhoduje s princípmi demokratického ústavného štátu, avšak z tohto princípu vyvodzuje dôsledky, ktoré nie sú zlučiteľné s charakterom demokratického právneho štátu.“

Z uvedeného vyplýva, že považujete za extrémizmus princíp rovnosti v niektorých oblastiach života a že sa rovnosť netýka „všetkých“, ale iba niektorých ľudí. Môžem Vás požiadať o uvedenie tých oblastí života, kde je rovnosť Vaším ministerstvom zakázaná? Taktiež Vás prosím, aby ste uviedli, ktorí ľudia nemajú podľa Ministerstva vnútra SR rovnaké práva? Akými vlastnosťami sú títo ľudia a ich skupiny definované, či ide o ich spoločenské postavenie, majetkové pomery alebo iné charakteristiky ( politické názory a pod.)? Keďže vlastnosti sa nutne prejavujú, zaujíma ma, ktoré dôsledky rovnosti sú nezákonné, nezlučiteľné s Vaším „právnym“ štátom. Prosím Vás o uvedenie dôsledkov rovnosti, ktoré Vaše ministerstvo znepokojujú, a ktoré teda považuje za nutné zákonom postihovať?

Vážený pán minister,

keďže Váš úrad plní definovaním „extrémizmu“ funkciu „ministerstva pravdy“, a ústavné práva občanov* a ustanovenia Listiny základných práv a slobôd**svojimi rozhodnutiami relativizuje, chcem Vás požiadať o informáciu kto tvorí a kto riadi tím, ktorý sa zaoberá definovaním povolených a nepovolených názorov. Keďže tieto názory zakladajú cenzúrne opatrenia, ktoré štát realizuje a najnovšie aj trestné stíhanie, považujem za potrebné, aby verejnosť viedla diskusiu o týchto hodnotách priamo s tými, ktorých rozhodnutia môžu ovplyvniť životy tisícov ľudí ale aj budúcnosť Slovenska.

 

                                                                                        S pozdravom

                                                                              Ing. Juraj Janošovský,

                                                                    hovorca Stálej konferencie radikálnej ľavice           

v Bratislave, 26. 1. 2017

 

 

* V Ústave SR v čl. 12 (4) Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné práva a slobody.  V čl. 26 (1) Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.(3) Cenzúra sa zakazuje.(31) Zákonná úprava všetkých politických práv a slobôd a jej výklad a používanie musia umožňovať a ochraňovať slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti. (32) Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.

     **Prvá hlava Listiny...- Všeobecné ustanovenia Čl.1 Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné

      práva  a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.  Čl.2 (1) Štát je založený na

      demokratických hodnotách a nesmie sa viazať ani na výlučnú ideológiu ani na náboženské vyznanie.   

Juraj Janošovský