12.9.2021 12:51:30

Oblasti, v ktorých sa Rusko a Bielorusko dohodli na integrácii

Budova ministerstva zahraničných vecí RF
Budova ministerstva zahraničných vecí RF
(foto: Sputnik/Natalia Seliverstova)


Maratón rokovaní o integrácii Ruska a Bieloruska sa skončil tým, že v Minsku bolo podpísaných 28 zväzových programov. Ako uvádzajú vlády týchto dvoch krajín, programy pokrývajú „hlavné oblasti zväzovej architektúry“. V ktorých sférach sa strany chcú usilovať o maximálne zblíženie, to sa môžeme dočítať v hodnotiacom článku uverejnenom v časopise Kommersant.ČO SA ODOHRALO

9. septembra 2021 na zasadnutí rady ministrov Zväzového štátu Ruska a Bieloruska v Minsku ruský premiér Michail Mišustin a bieloruský premiér Roman Golovčenko podpísali 28 takzvaných zväzových programov a Základné smery realizácie ustanovení Zmluvy o vytvorení Zväzového štátu v rokoch 2021 – 2023.

Samotné zväzové programy predstavujú rozsiahly dokument, v ktorom sa podrobne uvádza, v akých sférach a v akých lehotách budú zmluvné strany zbližovať, harmonizovať, unifikovať a integrovať svoje legislatívy, systémy a postupy.

Oblasti, ktorých sa podpísané programy týkajú, sú vymenované v spoločnom vyhlásení šéfov vlád Ruskej federácie a Bieloruska. V dokumente sa hovorí, že jeho cieľom je „realizácia komplexných úloh zameraných na posilnenie rusko-bieloruskej integrácie“.


FINANCIE

Prvý program sa týka konvergencie makroekonomických politík. V tejto časti „bola dosiahnutá dohoda o synchronizácii strategického riadenia v oblasti makroekonomickej politiky a vypracovávaní oficiálnych štatistických informácií“.

Druhý program je venovaný harmonizácii finančnej a úverovej politiky a makroprudenciálnej regulácie. Centrálna banka Ruskej federácie a Národná banka Bieloruska uzatvoria do decembra 2022 dohodu o zásadách a mechanizmoch harmonizácie.

Tretí program je zameraný na harmonizáciu devízovej regulácie a devízovej kontroly. Budú zosúladené pravidlá pre otváranie bankových účtov rezidentov v nerezidentských bankách, vykonávanie devízových transakcií a podmienky repatriácie devízových príjmov.

Štvrtý program hovorí o harmonizácii požiadaviek na informačnú bezpečnosť vo finančnom sektore.

Piaty program je venovaný harmonizácii pravidiel regulácie úverových a neúverových finančných organizácií, finančného trhu ako celku vrátane vytvorenia jednotných zásad poistenia vkladov.

Šiesty program zakotvuje dohodu o harmonizácii požiadaviek v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a finančnému terorizmu: Ruská centrálna banka a Bieloruská národná banka sa dohodli na spoločných opatreniach v tejto oblasti a na harmonizácii právnych predpisov.

Finančný blok uzatvára ôsmy program, ktorý hovorí o harmonizácii požiadaviek „v oblasti ochrany práv spotrebiteľov finančných služieb a investorov, ako aj o predchádzaní nekalým praktikám na finančnom trhu“.


OBCHOD

Programy č. 9, 10, 11 a 12 sú venované obchodu. Bolo prijaté rozhodnutie integrovať informačné systémy regulačných orgánov oboch krajín zabezpečujúce dohľadateľnosť tovaru, ktoré „umožnia zaistiť kontrolu nad obehom tovaru podliehajúceho sledovateľnosti“.

Budú integrované aj informačné systémy na označovanie tovaru a informačné systémy kontrolných orgánov v oblasti veterinárnej a fytosanitárnej kontroly. Konštatuje sa, že bude zaistená vysledovateľnosť tovaru podliehajúceho kontrole a karanténe, ako aj vysledovateľnosť všetkých živočíšnych produktov a produktov rastlinného pôvodu.

Strany uzatvoria dohody o spoločných zásadách zdaňovania nepriamych daní a zavedú spoločný systém správy nepriamych daní. Moskva a Minsk tiež vytvoria nový poradný orgán v rámci Zväzového štátu Únie, ktorým bude Výbor pre daňové otázky.


DOPRAVA

Dva zväzové programy, konkrétne trinásty a štrnásty, sa týkajú odvetvia dopravy. V programe č. 13 je zakotvené, že strany sa dohodli na integrácii informačných systémov špecializovaných orgánov zabezpečujúcich riadenie dopravy. Na tento účel bude vyvinutý softvér na výmenu údajov.

V železničnom sektore sa plánuje zjednotenie legislatívy vrátane regulácie taríf, vydávania koncesií, organizácie osobnej a nákladnej dopravy. Vodná doprava bude premávať pod vlajkami oboch krajín na vnútrozemských vodných cestách podľa jednotných pravidiel. Automobilová cestná preprava sa podľa plánu bude vykonávať na nekoncesovanom základe.

Spoločné právne predpisy budú pripravené v oblasti klasifikácie vozoviek, bezpečnosti cestnej premávky a ďalších oblastí súvisiacich s cestným sektorom.


ENERGETIKA

Program č. 15 počíta s vytvorením jednotného trhu s plynom. Bola dohodnutá cena ruského plynu pre Bielorusko na rok 2022: na stretnutí ruského prezidenta Vladimíra Putina s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom 9. septembra zaznela informácia, že cena zostane na úrovni roku 2021 a bude predstavovať 128,5 dolára za 1 000 kubických metrov.

Do 1. decembra 2023 by mali strany dohodnúť a podpísať v podobe dodatku k „plynovému“ programu zásady fungovania a regulácie jednotného trhu s plynom a stanoviť termíny ich implementácie s cieľom „zblíženia podmienok hospodárenia v plynárenskom sektore“.

Okrem toho bude v súlade s programom č. 16 vytvorený jednotný trh s ropou a ropnými výrobkami. V tejto oblasti sa plánuje (vo vyhlásení predsedov vlád nie je uvedený termín) prijatie medzinárodnej zmluvy o zjednotení trhov a harmonizácii vnútroštátnych právnych predpisov.

Zjednotený trh má byť vytvorený aj v oblasti elektrickej energetiky

Ako sa uvádza v programe č. 17, v tejto oblasti bude podpísaná aj medzištátna dohoda, ktorá stanoví pravidlá fungovania takéhoto trhu.

Moskva a Minsk sa tiež dohodli na zjednotení národnej legislatívy v oblasti prevádzky jadrových energetických zariadení, regulácie radiačnej bezpečnosti, nakladania s jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom. Práce by mali byť dokončené do konca roku 2023 (program č. 18).


OD ROAMINGU AŽ PO CESTOVNÝ RUCH

Programy č. 19 až 28 sú venované širokej palete otázok od poľnohospodárstva až po cestovný ruch a sociálnu politiku. Agrárna politika (program č. 19) bude zjednotená a predpokladá zblíženie právnych predpisov v tejto oblasti „s cieľom zvýšenia objemu vzájomného obchodu“ s poľnohospodárskymi výrobkami, odstránenia vzájomných bariér, zaistenia potravinovej bezpečnosti a rozvoja poľnohospodárstva.

Analogické plány (program č. 20) sa týkajú aj priemyslu. Aj v tejto sfére bude zavedená jednotná politika.

Jednotné pravidlá budú zavedené aj v oblasti štátnych nákupov a obstarávania (program č. 21). Aby sa zabezpečil rovnaký prístup k štátnym nákupom a objednávkam, bolo prijaté rozhodnutie o harmonizácii legislatívy. Strany sa tiež dohodli, že pri štátnych nákupoch v Rusku môžu byť akceptované bankové záruky vydané bieloruskými bankami.

Do 31. decembra 2022 sa plánuje vypracovať jednotné pravidlá na ochranu práv spotrebiteľa v Zväzovom štáte (program č. 22).

Obe krajiny zavedú jednotné zásady hospodárskej súťaže (program č. 23). Spoločné postupy v tejto oblasti budú zakotvené v medzivládnej dohode.

Program č. 24 ustanovuje zjednotenie požiadaviek „na organizáciu a realizáciu obchodných činností“: budú schválené jednotné požiadavky a harmonizované právne predpisy v oblasti regulácie obchodu a verejného stravovania.

Spoločnými zásadami sa bude riadiť aj fungovanie jednotného komunikačného a informačného trhu (program č. 25). Na území Zväzového štátu bude zrušený roaming.

Budú zjednotené pravidlá pre fungovanie účtovníctva a finančného výkazníctva (program č. 26). Moskva a Minsk sa dohodli:

na vytvorení podmienok na tok „porovnateľných konsolidovaných finančných výkazov hospodárskych subjektov“;

na vytvorení informačnej základne za účelom rozširovania zahraničných ekonomických, investičných a podnikateľských stykov;

na vstupe hospodárskych subjektov na medzinárodné kapitálové trhy a na prístupe „zainteresovaných strán k finančným výkazom hospodárskych subjektov“.

Zjednotenie čaká aj legislatívu v oblasti podnikania v cestovnom ruchu (program č. 27).

Plánuje sa harmonizácia stratégií rozvoja cestovného ruchu a vypracovanie spoločných pravidiel zverejňovania informácií o normovaní kvality hotelových služieb.

Posledný zo zväzových programov, program č. 28, je venovaný koordinovanej politike v sociálnej a pracovnej sfére.

Plánuje sa harmonizácia legislatívy v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, ochrany práce, zamestnanosti obyvateľstva, sociálneho poistenia a dôchodkového zabezpečenia, podpory rodín s deťmi a sociálnej podpory pre určité kategórie občanov.


AKO ĎALEJ

Šéfovia oboch vlád okrem balíka zväzových programov a spoločného vyhlásenia schválili aj návrh dekrétu o schválení programov na zasadnutí Najvyššej štátnej rady Zväzového štátu. Dekrét podpíšu ruský prezident Vladimír Putin a bieloruský prezident Alexander Lukašenko. Podľa piatkového vyjadrenia A. Lukašenka, zasadnutie sa uskutoční 4. novembra. Po podpísaní dekrétu sa programy stanú právne záväzným dokumentom a začne sa proces ich implementácie.

Moskva a Minsk rokujú o hlbokej integrácii približne tri roky. Aktívna fáza rokovaní sa začala po prezidentských voľbách v Bielorusku v roku 2020. Vyhlásenie Alexandra Lukašenka za víťaza volieb potom vyvolalo rozsiahle protesty, ktoré bieloruské vedenie tvrdo potlačilo. Západ Lukašenka za prezidenta neuznal. Odpoveďou na kroky bieloruského vedenia bolo uvalenie sankcií zo strany USA a EÚ.


redakcia z rusemb