18.3.2023 01:12:03

Manifest zakladateľov Medzinárodného hnutia rusofilov


Rusko má vo svete veľa priateľov. Z historických, civilizačných a kultúrnych dôvodov vyvoláva úprimné sympatie ďaleko za svojimi hranicami.Mnoho ľudí vo svete, vedení úprimnými citmi pre Rusko a Rusov, sa zaujímajú o jeho reč a kultúru, usilujú o komunikáciu a lepšie porozumenie s Rusmi a hľadajú spoľahlivé a ideologicky nestranné informácie o ekonomickom a politickom živote v Rusku.

Tieto city, tieto záujmy a tieto ašpirácie si zaslúžia rešpekt a podporu. Vedení týmito úprimnými citmi k Rusom a tiež

- Berúc do úvahy dôležitú úlohu a vplyv Ruska v modernom svete;

- Deklarujúc našu úctu pre ruské dejiny, reč a kultúru;

- Súc pevne presvedčení, že vzájomná spolupráca nás urobí silnejšími;

- Vyjadrujúc presvedčenie, že bez aktívneho a dobre mieneného dialógu s Ruskom, náš globálny svet je nekompletný a nestabilný.

My, rusofili rôznych krajín, vytvárame Medzinárodné hnutie rusofilov a budeme cez jeho sústavné posilňovanie a rozširovanie

- Pomáhať v rozširovaní ruskej kultúry a v poznaní jej úspechov;

- Pomáhať priateľom Ruska na celom svete, organizačne a metodicky pri ich činnosti spojenej s Ruskom;

- Podporovať rozširovanie spoľahlivých informácií o Rusku a ich pôsobenie na kľúčové otázky našej doby;

- Odporovať rusofóbii vo všetkých formách a prejavoch;

- Posilňovať „ľudovú diplomaciu“ pri obrane multipolárneho, mierového a harmonického sveta.

Naša cesta je cestou lásky, láskavosti a úprimnosti. Idúc po tejto ceste, my, rusofili celého sveta, môžeme byť neobyčajne užitoční pre kultúrne, ekonomické a sociálne ustanovizne v našich krajinách, podporujúc vzájomné porozumenie a pracujúc na prekonaní nepriateľstva, zlých informácií a nedôvery v dnešnom konfliktnom svete.

My, zakladatelia Medzinárodného hnutia rusofilov, sme presvedčení, že niet inej rozumnej alternatívy než vzájomný rešpekt a priateľstvo medzi ľuďmi, podpisujeme tento Manifest a pozývame všetkých, ktorí považujú našu iniciatívu ako potrebnú a užitočnú pre svet, aby ju podporili podpísaním tohto Manifestu.