16.9.2021 12:12:28

Ako sa dostať na štúdium do Ruska?

Plagát prijímacej kampane
Plagát prijímacej kampane
(foto: rcvkba.sk)


Uchádzať sa o štúdium v Rusku je čoraz jednoduchšie.1. septembra 2021 sa začala prijímacia kampaň na ruské univerzity.

Príležitosť stať sa študentom je poskytovaná bezplatne na základe osobitnej kvóty ruskej vlády.

Zahraniční občania, ako aj občania Ruska s trvalým pobytom v zahraničí, ktorí chcú študovať v Rusku, môžu požiadať o štúdium v elektronickej podobe na webovej stránke http://education-in-russia.com

Uzávierka registrácie v systéme je 1. novembra 2021.


Postup registrácie

KROK 1. Zájdite na portál  https://education-in-russia.com/, zaregistrujte sa a vyberte si študijný program (v sekcii Programy)

KROK 2. Vyplňte online prihlášku, vytlačte ju a podpíšte

KROK 3. K prihláške priložte naskenované kópie dokumentov potrebných pre 1. etapu výberu:

1. Prihláška – naskenovaná kópia originálu dokumentu

2. Dokument o vzdelaní – naskenovaná kópia originálu dokumentu

3. Cestovný pas – naskenovaná kópia originálu dokumentu

4. Referát – naskenovaná kópia originálu dokumentu – pre tých, ktorí sa hlásia na doktorandské štúdium, postgraduálnu stáž v umeleckých smeroch (rus. ašpirantská stáž), postgraduálne štúdium absolventov lekárskych fakúlt (rus. ordinatúra)

Požiadavky na dokumenty 1. fázy výberu:

- Fotografia musí byť jasná a čo najviac zodpovedať fotografii v pase, alebo inom doklade totožnosti

- Zahraničný pas (sken musí byť jasný a musí obsahovať všetky podrobnosti na stránke s pasovou fotografiou)

- Doklad o vzdelaní (diplom). Ak v čase vypĺňania žiadosti chýba doklad o vzdelaní, poskytne sa doklad o výsledkoch poslednej certifikácie vydanej organizáciou, ktorú študujete.

Zoznam odporúčaných dokumentov prikladaných k Prihláške uchádzača vo forme naskenovanej kópie originálu dokumentu:

1. Zoznam publikačnej činnosti

2. Dokumenty potvrdzujúce znalosť ruského jazyka

3. Odporúčací list (pre tých, ktorí sa hlásia na doktorandské štúdium, postgraduálnu stáž v umeleckých smeroch /rus. ašpirantská stáž/, postgraduálne štúdium absolventov lekárskych fakúlt /rus. ordinatúra/)

4. Dokumenty potvrdzujúce ruský krajanský štatút

5. Iné dokumenty (podľa výberu uchádzača)

Informácie o termínoch a mieste konania dodatočného výberového konania pre umelecké smery nájdete na webstránkach vzdelávacích inštitúcií. Uchádzač si samostatne upresní termíny a požiadavky na účasť na prijímacích skúškach. Údaje vzdelávacích inštitúcií zastrešených Ministerstvom kultúry Ruskej federácie nájdete pod odkazom: https://www.mkrf.ru/about/subordinates/obrazovatelnye_organizatsii_vysshego_obrazovaniya/, kde sú uvedené adresy internetových stránok vzdelávacích inštitúcií!!!

Po vyplnení prihlášky a priložených kópií všetkých potrebných dokladov nezabudnite kliknúť na „ODOSLAŤ ŽIADOSŤ“!!!

KROK 4. Zúčastnite sa konkurzného výberu (Na Vaše osobné používateľské konto dostanete správu o mieste a čase jeho konania výsledkoch 1. fázy výberu)

KROK 5. K prihláške priložte naskenované kópie dokumentov potrebných pre 2. etapu výberu:

1. Vzdelávací dokument - naskenovaná kópia notársky overeného prekladu

2. Pas - naskenovaná kópia notársky overeného prekladu

3. Dokument s výsledkami výberového testu - naskenovaná kópia originálneho dokumentu

4. Osvedčenie o negativite na HIV - naskenovaná kópia pôvodného dokumentu

5. Lekárske osvedčenie - naskenovaná kópia pôvodného dokumentu

KROK 6. Na Vaše používateľské konto dostanete pozvanie (pozvania na udelenie víza centrálne vydáva Ministerstvo školstva Ruskej federácie)

KROK 7. Prijímajte vízové pokyny na svoj osobný účet. Vízové pokyny vydáva centrálne Ministerstvo školstva a vedy Ruskej federácie. Skontrolujte stav svojej pozvánky!

Ak sa Vám nepodarilo prejsť konkurzným výberom na udelenie štipendia, môžete podať žiadosť o štúdium na základe zmluvy a byť prijatý na ruskú univerzitu na platené štúdium. Stačí poslať len žiadosť o platené štúdium, celý proces podávania žiadosti už netreba opakovať.


Dôležité!

Vláda Slovenskej republiky poskytuje svojim občanom, ktorí chcú študovať v zahraničí (vrátane Ruska) na platenom štúdiu na základe zmluvy, štipendium na pokrytie životných nákladov a cestovné granty na pokrytie cestovných nákladov.

Podrobné informácie o štipendiách nájdete:

- na webovej stránke http://www.saia.sk

- na tel. číslach +421 2 59 30 47 00; +421 2 59 30 47 11


Ruský dom v Bratislave