17.5.2022 22:10:32

17. mája 1820...

Sergej M. Soloviov (1820-1879). Posmrtná rytina od L. A. Seriakova (1881)
Sergej M. Soloviov (1820-1879). Posmrtná rytina od L. A. Seriakova (1881)
(foto: wikimedia)


...sa narodil Sergej Michailovič Soloviov.Syn pravoslávneho popa. Už v detstve miloval cestopisy a historické spisy: v trinástich mal prečítané Karamzinove Dejiny ruského štátu najmenej 12-krát.

Po absolvovaní gymnázia bol prijatý na historické a filologické oddelenie Filozofickej fakulty Moskovskej univerzity. Z profesorov mal na Sergeja zásadný vplyv Pogodin. Oboznámil ho s bohatou zbierkou rukopisov. Pri ich študovaní prvýkrát zaujal akademickú obec: objavil dovtedy neznámu 5. časť Ruských dejín od Tatiščeva.

Po ukončení univerzity dostal Soloviov od grófa Stroganova ponuku odísť do zahraničia ako domáci učiteľ detí jeho brata, bývalého ministra vnútra. Táto cesta mu umožnila vypočuť si prednášky významných európskych vedcov: filozofa Schellinga, geografa Rittera, historikov Neandera a Rankeho v Berlíne, Schlossera v Heidelbergu a Micheleta v Paríži. Pobyt v zahraničí rozšíril jeho kultúrne a politické obzory, stal sa prívržencom západníctva.

Obhájil diplomovú prácu O postoji Novgorodu k veľkým kniežatám (1845) a začal písať svoje fundamentálne dielo - Dejiny Ruska od staroveku. Jeho hlavnou ideou bolo vykresliť históriu Ruska ako jediný, postupujúci proces prechodu od kmeňového systému k „právnemu štátu“ a „európskej civilizácii“. Soloviov zdôvodňoval špecifické črty vývoja ruskej štátnosti (napr. vzťahy so susednými národmi) predovšetkým geografickou polohou krajiny. Vyčlenil spoločné črty v dejinách Ruska a Európy, zároveň však zdorazňoval rozdielnosť Ruska, ktorú vysvetľoval jeho umiestnením medzi Európou a Áziou i dlhotrvajúcim bojom s Mongolmi.

Razil tézu o historickej podmienenosti Petrových reforiem. Postavil sa proti teórii slavianofilov o násilnom zničení ruského spoločensko-politického života Petrom Veľkým. So slavianofilmi sa zásadne rozchádzal v pohľade na minulosť Ruska, ktorú si oni idealizovali. Imponovali mu však slavianofilské náboženské názory.

Pri posudzovaní úlohy jednotlivca v dejinách, považoval „prehnané chvály aj prílišné kritizovanie“ akokoľvek silnej osobnosti za nevhodné. Za nevedecký prístup označoval tiež to, keď sa „činnosť jednej historickej osoby oddeľovala od historickej činnosti celého národa...

Chronologický rámec jeho diela pokrýva obdobie od 5. stor. pred Kr. do r. 1774 (teda do panovania Kataríny II), čo bol v domácej historickej vede bezprecedentný záber. Napriek tomu, že má práca 29 častí (posledná vyšla posmrtne), absentuje v nej podrobné rozdelenie období, pretože - ako tvrdí autor - v dejinách sa nič nekončí náhle a nič sa nezačína náhle; nové začína vtedy, keď staré pokračuje“. Niekdajšie členenia na epochy, založené len na vonkajších znakoch a zbavené vnútorných súvislostí, z pohľadu Soloviova strácali zmysel.

Názory historika vyvolali nemálo nevôle, prvé publikované zväzky boli vystavené tvrdej kritike. Ako však vychádzali ďalšie zväzky, Soloviovova práca získavala čoraz väčšie uznanie; pozitívne reakcie zdôrazňovali množstvo faktografických informácií, ako aj autorovu schopnosť presvedčivo vysvetľovať kontroverzné a zložité otázky ruských dejín. Naďalej mu ale vyčítali zdĺhavosť výkladu.

Soloviov bol vyše tridsať rokov profesorom na Katedre ruských dejín, trinásť rokov pôsobil ako dekan Historicko-filologickej fakulty. V r. 1871 dostal dôveru byť rektorom Moskovskej univerzity. Tvrdo obhajoval záujmy vedy a princípy univerzitnej autonómie. Keď sa v r. 1877 objavil otvorený list tridsiatich piatich akademikov proti plánovaným reformám, rozhodol sa oznámiť svoju rezignáciu. O dva roky zomrel.


Zaujímavosť: Soloviov bol otcom najvplyvnejšieho ruského filozofa 19. stor., Vladimira.Spracované prevažne podľa Wikipédie